San Kie Mon (Rai San Mon)

Leader:

Ninjin Ukegatashi Ima Sude Ni Uku

Buppo Kiki Gatashi Ima Sude Ni Kiku

Kono Mi Konjo Ni Mukatte Dosezumba Sara Ni Izure No Sho Ni Mukatte Ka Kono Mi O Dosaen.

Daishu Morotomo Ni Shishin Ni Sambo Ni Kieshi Tate Matsuru Beshi.

Everyone:

Mizukara Butsu Ni Kieshi Tatematsuru.

Masani Negawaku Ba Shujo To Tomo Ni.

Daido o Taige Shite Mujoi O Okosan.

 

Mizukara Ho Ni Kieshi Tatematsuru.

Masani Negawaku Ba Shujo To Tomo Ni.

Fukaku Kyozo Ni Irite Chie Umi No Gotoku Naran.

 

Mizukara So Ni Kieshi Tatematsuru.

Masani Negawaku Ba Shujo To Tomo Ni.

Daishu O Torishte Issai Muge Naran

 

Leader:

Mujo Jinjin Mimyo No Ho Wa, Hyaku Sen Man Go Nimo Aio Koto Katashi,

Ware Ima Kenmonshi Juji suru Koto O Etari,

Negawaku Ba Nyorai No Shinjitsugi O Geshi Tatematsuran.


The translation is the English Three Treasures.