Shoshinge

“Gatha on the True Faith in the Nembutsu”

Shoshinge was a verse written by Shinran Shonin, the founder of Jodo Shinshu expressing his gratitude to Amida Buddha based on the Teachings of the Skyamuni Buddha and the commentaries of the Seven Patriachs.

Lines preceded by ‘#’ are read only by the leader. At ‘–‘ there is no pause.  For example, verse 10 flows right into verse 11 with the words “mi da” to emphasize Amida Buddha’s name. Lines preceded by ‘@’ are read in half-time (slower). The underlined characters are read in half-time as well. The verses are numbered below; they are not read.


 1. #Ki myo mu ryo ju nyo rai 

           Na mu fu ka shi gi kwo 

           Ho zo bo satsu in ni ji 

           Zai se ji zai o bussho

 1. To ken sho butsu jo do in 

          Koku do nin den shi zen maku 

          Kon ryu mu jo shu sho gan 

          Cho hotsu ke u dai gu zei

 1. Go ko shi yui shi sho ju 

          Ju sei myo sho mon jippo 

          Fu ho mu ryo mu hen ko 

          Mu ge mu tai ko en no

 1. Shojo kan gi chi e ko 

           Fu dan nan shi mu sho ko 

           Cho nichi gakko sho jin setsu 

           Issai gun jo mu ko sho

 1. Hon gan myo go sho jo go 

           Shi shin shin gyo gan ni in 

           Jo to gaku sho dai ne han 

          Hisshi metsu do gan jo ju

 1. Nyo rai sho i ko shusse 

          Yui setsu mi da hon gan kai 

          Go jyoku aku ji gun jo kai 

          O shin nyo rai nyo jitsu gon

 1. No hotsu ichi nen ki ai shin 

          Fu dan bon no toku ne han 

          Bon sho gyaku ho sai e nyu 

          Nyo shu shi nyu kai ichi mi

 1. Sesshu shin ko jo sho go 

          I no sui ha mu myo an 

          Ton nai shin zo shi unmu 

          Jyo fu shin jitsu shin jin ten

 1. Hi nyo nikko fu un mu 

          Un mu shi ge myo mu an 

          Gyaku shin ken kyo dai kyo ki 

          Soku o cho zetsu go aku shu

 1. Issai zen maku bon bu nin 

          Mon shin nyo rai gu zei gan 

          Butsu gon ko dai sho ge sha 

          Ze nin myo fun dari ke–

 1. Mi da butsu hon gan nembu 

          Jya ken kyo man aku shi jo 

          Shin gyo ju ji jin ni nan 

          Nan chu shi nan mu ka shi

 1. In do sai ten shi ron ge 

          Chu ka jichi iki shi ko so 

          Ken dai sho ko se sho i 

          Myo nyo rai hon zei o ki

 1. Sha ka nyo rai ryo ga sen 

          I shu go myo nan ten jiku 

          Ryu ju dai ji shutto se 

          Shitsu no zai ha u mu ken

 1. Sen zetsu dai jo mu jo ho 

          Sho kan gi ji sho an raku 

          Ken ji nan gyo roku roku 

          Shin gyo i gyo shi do raku

 1. Oku nen mi da butsu hon gan 

          @Ji nen soku ji nyu hitsu jo 

          Yui no jo sho nyo rai go 

          O ho dai hi gu zei on

 1. Ten jin bo sa zo ron setsu 

          Ki myo mu ge ko nyo rai 

          E chu ta ra ken shin jitsu 

          Ko sen o cho dai sei gan

 1. Ko yu hon gan riki e ko 

          I do gun jo sho isshin 

          Ki nyu ku doku dai ho kai 

          Hitsu gyaku nyu dai e shu shu

 1. Toku shi ren ge zo se kai 

          Soku sho shin nyo hossho shin 

          Yu bon no rin ge jin zu 

          Nyu shoji on ji o ke

 1. Hon shi don ran ryo ten shi 

          Jo ko ran sho bo satsu rai 

          San zo ru shi ju jo kyo 

          Bon jo sen kyo ki raku ho

 1. Ten jin bo sa ron chu ge 

          Ho do in ga ken sei gan 

          O gen ne ko yu ta riki 

          Sho jo shi in yui shin jin

 1. Waku zen bon bo shin jinpo 

          Sho chi sho ji soku ne han 

          Hisshu mu ryo ko myo do 

          Sho u shu yo kai fu ke

 1. Do shaku kessho do nan sho 

          Yui myo jo do ka tsu nyu 

          Man zen ji riki hen gon shu 

          En man doku go kan sen sho

 1. Sān pu san shin ke on gon 

          Zo matsu ho matsu do hi in 

          Issho zo aku chi gu zei 

          @Shi an yo gai sho myo ka

 1. #Zen do doku myo bussho i 

          Ko ai jo san yo gyaku aku 

          Ko myo myo go ken in men 

          Kāi nyu hon gan dai chi kai

 1. Gyo ja sho ju kon go shin 

          Kyo ki ichi nen so o go 

          Yoi dai to gyaku san nin 

          Soku sho hossho shi jo raku

 1. Gen shin ko kai ichi dai kyo 

          Hen ki an nyo kan issai 

          Sen zo shu shin han sen jin 

          Ho ke ni do sho ben ryu

 1. Goku jyu aku nin yui sho butsu 

          Ga yaku zai hi sesshu chu 

          Bon no sho gen sui fu ken 

          Dai hi mu ken jo sho ga

 1. Hon shi gen ku myo bukkyo 

          Ren min zen maku bon bu nin 

          Shinshu kyo sho ko hen shu 

          Sen jaku hon gan gu aku se

 1. Gen rai sho ji rin den ge 

          Kecchi gi jo i sho shi 

          Soku nyu jaku jo mu i raku 

          Hicchi shin jin i no nyu

 1. @Gu kyo dai ji shu shi to 

          @Jo sai mu hen goku joku aku 

          @Do zoku ji shu gu do shin 

          @Yui ka shin shi ko so setsu

 

#NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Mi da jou bu-tsu no, Ko no ka ta wa-a-a

I ma ni jik ko-u o-o, He ta ma ke ri

Ho-shi-n no ko-u ri-i-n, Ki wa mo na ku

Se no mo-u myo-u o, Te ra su na ri

#NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Chi e no ko-u myo-u, Ha ka ri na shi

U ryo-u no sho sou-u, Ko to go to ku

Ko-u ke-u ka mu ra-a nu, Mo no wa na shi

Shi-n ji-tsu myo-u ni, Ki myo se yo

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO

#A-MI DA-N BU-U

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Ge da-tsu no ko-u ri-n, Ki wa mo na shi-i-i

Kou so-ku ka mu ru-u, Mo no wa mi na

U mu o ha na ru to, No be ta mo o

Byo-u do-j ka ku ni, Ki myo-o se yo

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Ko-u u-n mu ge, Nyo ko ku-u-u

Is-sai no u ge ni, Sa wa ri na shi

Ko-u ta-ku ka mura nu, Mo no zo na ki

Na-n ji gi o, Ki myo-o se yo

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

#NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Sho-u jo-u myo-u, Na ra bi na shi-i

Gu shi ko-u no, yu e na re ba

Is-sa-i no gok-ke mo, no zo ko ri nu

Hik kyo-u e-e o, Ki myo-o se-yo

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA MO A- MI DA-N BU

NA-

#Buk ko-u se-u e-u, Sa-i da-i i-chi

Ko-u e-n no-u but-to, Na zu ke ta ri

Sa-n zu no ko-ku a-n, Hi ra ku na ri

Da-i o-u gu-u o, Ki myo-o se-yo

#Ga-n ni shi ku do-o ku

Byo-u do-u se is-sai

Do-u Ho-tsu bo da-i shin

O-u jo-u a-n rak-ko-ku