The Shorter Sukhavahti Sutra or Amida-Kyo in Japanese is a counterpart to the Longer Sukhavati Sutra or Dai-Muryoju-Kyo in Japanese which contain both Juseige and Sanbutsuge.

The lines starting with ‘#’ are read by the leader only. ‘*’ denote short breaths. Bold type indicates the first character of the line of kanji.


#BUSSETSU AMIDA KYO

NYO ZE GA MON * ICHI JI BUTSU ZAI * SHA E KOKU * GI JU KIKKO DOKU ON * YO DAI BI KU SHU * SEN NI HYAKU GO JYUNIN KU * KAI ZE DAI A RA KAN * SHU SHO CHI SHIKI * CHO RO SHA RI HOTSU * MA KA MOK-KEN REN

MA KA KA SHO * MA KA KA SEN NEN * MA KA KU CHI RA *RI HA TA * SHIJ RI HAN DA GA * NAN DA * A NAN DA * RA GO RA *KYO BON HA DAI * BIN ZU RU HA RA DA * KA RU DA I * MA KA KO HIN NA * HA KU RA * A NU RU DA * NYO ZE TO * SHO DAI DE SHI * BYO SHO BO SATSU MA 

KA SATSU * MON JU SHI RI HO 0 JI * A IT TA BO SATSU * KEN DA KA DAI BO SATSU * JYO SHO JIN BO SATSU * YO NYO ZE TO * SHO DAI BO SATSU * GYU SHAKU DAI KAN IN TO * MU RYO SHO TEN * DAI SHU KU *

NI JI BUTSU GO * CHO RO SHA RI HOTSU * JYU ZE SAI HO * KA JYU MAN NOKU BUTSU DO * U SE KAI * MYO WATSU GOKU RAKU * GO DO U BUTSU * GO A MI DA * KON GEN ZAI SEP PO * SHA RI HOTSU * HI DO GA KO * MYO I GOKU RAKU * GO KOKU SHU JYO * MU U SHU KU * TAN JYU SHO RAKU * KO MYO GOKU RAKU * 

U SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * SHICHI JYU RAN JYUN * SHICHI JYU RA MO * SHICHI JYU GO JU * KAI ZE SHI HO * SHU SO I NYO * ZE KO HI KOKU * MYO WATSU GOKU RAKU * U SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * U SHIP PO CHI * HAK KU DOKU SUI * JYU MAN GO CHU * CHI TAI JUN NI * KON SHA

FU JI * SHI HEN KM DO * KON GON RU RI * HA RI GO JO * JO U RO KAKU * YAKU I KON GON RU RI * HA RI SHA KO * SHAKU SHU ME NO * NI GON JIKI SHI * CHI CHU REN GE * DAI NYO SHA RIN * SHO SHIKI SHO KO * O SHIKI O KO * SHAKU SHIKI SHAK KO * BYAKU SHIKI BYAK KO * MI MYO KO KETSU * SHA  

RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON * U SHA RI HOTSU * HI BUK KOKU DO * JO SA TEN GAKU * O GON I JI * CHU YA ROKU JI * NI U MAN DA RA KE * GO KOKU SHU JO * JO I SHO TAN * KAKU I E KOKU * JO

SHU MYO KE * KU YO TA HO * JYU MAN NOKU BUTSU * SOKU I JIKI JI * GEN TO HON GOKU * BON JIKI KYO GYO * SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON * BU SHI SHA RI HOTSU * HI KOKU JO U * SHU JU KI MYO * ZAS SHIKI SHI CHO * BYAK KO KU JYAKU * O MU SHA RI * KA 

RYO BIN GA * GU MYO SHI CHO * ZE SHO SHU CHO * CHO YA ROKU JI * SUI WA GE ON * GO ON EN CHO * GO KON GO RIKI * SHICHI BO DAI BUN * HAS SHO DO BUN * NYO ZE TO HO * GO DO SHU JO * MON ZE ON NI * KAI SHITSU NEN BUTSU * NEN PO NEN SO * SHA RI HOTSU * NYO MOTSU I SHI CHO * JITSU ZE 

ZAI HO SHO SHO * SHO I SHA GA * HI BUK KOKU DO * MU SAN MAKU SHU * SHA RI HOTSU * GO BUK KOKU DO * SHO MU SAN MAKU DO SHI MYO * GA KYO U JITSU * ZE SHO SHU CHO * KM ZE A MI DA BUTSU * YOKU RYO HO ON SEN RU * HEN GE SHO SA * SHA RI HOTSU * HI BUK KOKU DO * MI FU SUI DO * 

SHO HO GO JU * GYU HO RA MO * SUI MI MYO ON * HI NYO HYAKU SEN JU GAKU * DO JI KU SA * MON ZE ON SHA * KAI JI NEN JO * NEN BUTSU NEN PO * NEN SO SHI SHIN * SHA RI HOTSU * GO BUK KOKU DO * JO JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON (bell)

SHA RI HOTSU * O NYO I UN GA * HI BUTSU GA KO * GO A MI DA * SHA RI HOTSU * HI BUTSU KO MYO MU RYO * SHO JIP PO KOKU * MU SHO SHO GE * ZE KO GO I A MI DA * U SHA RI HOTSU * HI BUTSU JU MYO * GYU GO NIN MIN * MU RYO MU HEN * A SO GI KO * KO MYO A MI DA * 

SHA RI HOTSU * A MI DA BUTSU * JO BUTSU I RAI * O KON JIK KO * U SHA RI HOTSU * HI BUTSU U MU RYO MU HEN * SHO MON DE SHI * KAI A RA KAN * HI ZE SAN JU * SHI SHO NO CHI * SHO BO SAS SHU * YAKU BU NYO ZE * SHA RI HOTSU * HI BUK KOKU DO * Jo JU NYO ZE * KU DOKU SHO GON * 

U SHA RI HOTSU * GOKU RAK KOKU DO * SHU JO SHO JYA * KAI ZE A BI BAC CHI * GO CHU TA U * IS SHO FU SHO * GO SHU JIN TA * HI ZE SAN JU * SHO NO CHI SHI * TAN KA I MU RYO MU HEN * A SO GI KO SETSU * SHA RI HOTSU * SHU JO MON SHA * O TO HOTSU GAN * GAN SHO HI KOKU * 

SHO I SHA GA * TOKU YO NYO ZE * SHO JO ZEN NIN * KU E IS SHO * SHA RI HOTSU * FU KA I SHO ZEN GON * FUKU TOKU IN NEN * TOKU SHO HI KOKU * SHA RI HOTSU * NYAKU U ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * MON SETSU A MI DA BUTSU * SILO JI MYO GO * NYAKU ICHI NICHI * NYAKU NI 

NICHI * NYAKU SAN NICHI * NYAKU SHI NICHI * NYAKU GO NICHI * NYAKU ROKU NICHI * NYAKU SHICHI NICHI * IS SHIN FU RAN * GO NIN RIN MY()JU JI * A MI DA BUTSU * YO SHO SHO JU * GEN ZAI GO ZEN * ZE NIN JU JI * SHIN PU TEN DO * SOKU TOKU O JO * A MI DA BUTSU * GOKU RAK KOKU DO * SHA RI HOTSU * GA KEN ZE RI * 

KO SETSU SHI GON * NYAKU U SHU JO * MON ZE SES SHA * O TO HOTSU GAN * SHO HI KOKU DO * SHA RI HOTSU * NYO GA KON JYA * SAN DAN A MI DA BUTSU * FU KA SHI GI KU DOKU * TO BO YAKU U * A SHUKU BI BUTSU * SHU MI SO BUTSU * DAI SHU MI BUTSU * SHU MI KO BUTSU * 

MYO ON BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * 

SHA RI HOTSU * NAN PO SE KAI * U NICHT GAT-TO BUTSU * MYO MON KO BUTSU * DAI EN KEN BUTSU * SHU MI TO BUTSU * MU RYO SHO JIN BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN 

ZE SHO SAN FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * SHA RI HOTSU * SAI HO SE KAI * U MU RYO JU BUTSU * MU RYO SO BUTSU * MU RYO DO BUTSU * DAI KO BUTSU * DAI MYO BUTSU * HO SO BUTSU * JO KO BUTSU *NYO ZE TO * GO GA SHA SHU

SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KM * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * SHA RI HOTSU * HOP PO SE KAI * U EN KEN BUTSU * SAI SHO 

ON BUTSU * NAN SHO BUTSU * NIS SHO BUTSU * MO MYO BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * 

SHA RI HOTSU * GE HO SE KAI * U SHI SHI BUTSU * MYO MON BUTSU * MYO KO BUTSU * DATSU MA BUTSU * HO DO BUTSU * JI HO BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KAI * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN *

FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * SHA RI HOTSU * JO HO SE KM * U BON NON BUTSU * SHUKU O BUTSU * KO JO BUTSU * KO KO BUTSU * DAI EN KEN BUTSU * ZAS SHIKI HO KE GON SHIN BUTSU * SHA RA JU O BUTSU * HO KE TOKU 

BUTSU * KEN IS SAI GI BUTSU * NYO SHU MI SEN BUTSU * NYO ZE TO * GO GA SHA SHU SHO BUTSU * KAKU O GO KOKU * SUI KO JO ZES SO * HEN PU SAN ZEN * DAI SEN SE KM * SETSU JO JITSU GON * NYO TO SHU JO * TO SHIN ZE SHO SAN * FU KA SHI GI KU DOKU * IS SAI SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * 

SHA RI HOTSU * O NYO I UN GA * GA KO MYO I * IS SHO BUTSU * SHO GO NEN GYO * SHA RI HOTSU * NYAKU U ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * MON ZE SHO BUTSU SHO SETSU MYO * GYU KYO MYO SHA * ZE SHO ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * KAI I IS SAI SHO BUTSU * GU SHO GO NEN * KAI TOKU FU TAI TEN * 

O A NOKU TA RA * SAN MYAKU SAN BO DAI * ZE KO SHA RI HOTSU * NYO TO KAI TO * SHIN JU GA GO * GYU-SHO-BUS SHO SETSU * SHA RI HOTSU * NYAKU U NIN * I HOTSU GAN * KON HOTSU GAN * TO HOTSU GAN * YOKU SHO A MI DA BUK KOKU SHA * ZE SHO NIN TO * KAI TOKU FU TAI TEN * O A NOKU TA RA * 

SAN MYAKU SAN BO DAI * O HI KOKU DO * NYAKU I SHO * NYAK KON JO * NYAKU TO SHO * ZE KO SHA RI HOTSU * SHO ZEN NAN SHI * ZEN NYO NIN * NYAKU U SHIN JYA * O TO HOTSU GAN * SHO HI KOKU DO * SHA RI HOTSU * NYO GA KON JYA * SHO SAN SHO BUTSU * FU KA

SHI GI KU DOKU * HI SHO BUT TO * YAKU SHO SETSU GA * FU KA SHI GI KU DOKU * NI SA ZE GON * SHA KA MU NI BUTSU * NO I JIN NAN * KE U SHI JI * NO O SHA BA KOKU DO * GO JYOKU AKU SE * KO JYOKU * KEN JYOKU * BON NO JYOKU * SHU JYO JYOKU * MYO JYOKU CHU * TOKU A NOKU TA RA * SAN MYAKU

SAN BO DAI * I SHO SHU JO * SETSU ZE IS SAI SE KEN * NAN SHIN SHI HO * SHA RI HOTSU * TO CHI GAO * GO JYOKU AKU SE * GYO SHI NAN JI * TOKU A NOKU TA RA * SAN MYAKU SAN BO DAI * I IS SAI SE KEN * SES SHI NAN SHIN SHI HO * ZE I JIN NAN * BUS SETSU SHI KYO I * SHA RI HOTSU * 

GYU SHO BI KU * IS SAI SE KEN * TEN NIN A SHU RA TO * MON BUS SHO SETSU * KAN GI SHIN JU * SA RAI NI KO BUS SETSU A MI DA KYO 

#NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

NA MAN DA BU

#GAN NI SHI KU DO KU

BYO DO SE IS SAI

DO HOtsu BO DA-I SHIN

OU JOu A-A-AN RAku KOku