Juseige

“Three Sacred Vows”

Juseige comes from the Large Sutra of Immeasurable Life in which the Bodhisattva Dharmakara, who becomes the Amida Buddha, declares to the Buddha Lokesvararaja his intentions to become a Buddha himself.


#GA GON CHO SE GAN
HIS SHI MU JO DO
SHI GAN FU MAN ZOKU
SEI FU JO SHO GAKU

GA O MU RYO KO
FUI I DAI SE SHU
FU SAI SHO BIN GU
SEI FU JO SHO GAKU

GA SHI JO BUTSU DO
MYO SHO CHO JIP PO
KU KYO I SHO MON
SEI FU JO SHO GAKU

RI YOKU JIN SHO NEN
JO E SHU BON GYO
SHI GU MU JO DO
I SHO TEN NIN SHI

JIN RIKI EN DAI KO
FU SHO MU SAI DO
SHO JO SAN KU MYO
KO SAI SHU YAKU NAN

KAI HI CHI E GEN
MES SHI KON MO AN
HEI SOKU SHO AKU DO
TSU DATSU ZEN SHU MON

KO SO JO MAN ZOKU
I YO RO JIP PO
NICHI GATSU SHU JU KI
TEN KO ON PU GEN

I SHU KAI HO ZO
KO SE KU DOKU HO
JO O DAI SHU CHU
SEP PO SHI SHI KU

KU YO IS SAI BUTSU
GU SOKU SHU TOKU HON
GAN E SHITSU JO MAN
TOKU I SAN GAI O

NYO BUTSU MU GE CHI
TSU DATSU MI FU SHO
GAN GA KU E RIKI
TO SHI SAI SHO SON

SHI GAN NYAK-KOK KA
DAI SEN O KAN DO
@KO KU SHO TEN NIN
@TO U CHIN MYO KE

#NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU
NA MAN DA BU

#GAN NI SHI KU DO KU
BYO DO SE IS-SAI
DO HOtsu BO DA-I SHIN
OU JOU AN RAku KOku